Jsme český výrobce

INPORO Delta Insekticid

Kód: 522/15 522/3 M Zvolte variantu
Značka: AgroBio Opava
85 Kč 43 Kč od 43 Kč
Skladem Skladem Zvolte variantu
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Insekticidní přípravek pro hubení mšic, molic, housenek motýlů na zelenině, jahodníku a na okrasných rostlinách. Známá účinná látka deltametrin.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Insekticidní přípravek pro hubení mšic, molic, housenek motýlů na zelenině, jahodníku a na okrasných rostlinách.


Účinná látka: deltamethrin 50 g/l (4,89 %)


Jak účinkuje?

Přípravek obsahuje účinnou látku deltamethrin, sloučeninu ze skupiny pyretroidů (IRAC skupina 3A – látky působící na nervový systém hmyzu modulací sodíkových kanálů). Mechanismus účinku deltamethrinu spočívá v blokování přenosu nervových impulzů podél nervových vláken tím, že narušuje fungování membrány nervových vláken a nervového systému škůdců, což vede k jejich následnému úhynu.


Pro jaké rostliny a škůdce je registrován?

  • jahodník (mšice)
  • květák (mšice, housenky motýlů)
  • okrasné rostliny (mšice)
  • rajče (mšice, molice - skleník)


Jak jej použít?

  • postřikem
  • při prvním výskytu škůdců
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)
  • přípravek neaplikujte ve sklenících, kde je používána biologická ochrana na bázi makroorganismů

Pozor na včely! Aplikujte brzy ráno nebo v podvečer, kdy jsou včely v úlu. 

Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.                                                               
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě/ jako nebezpečný odpad.
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.