Jsme český výrobce

ATAK - GRANULÁT NA MRAVENCE CG

Kód: 462/100
Značka: AgroBio Opava
106 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Granulát červené barvy pro rychlé hubení mravenců a jejich hnízd. Obsahuje také i přírodní látku Geraniol. Je účinný po 24 hodinách od doby jeho použití, kolonie mravenců jsou úplně vyhubeny po cca 15 dnech od jeho použití.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Granulát červené barvy pro rychlé hubení mravenců a jejich hnízd. Obsahuje také i přírodní látku Geraniol. Je účinný po 24 hodinách od doby jeho použití, kolonie mravenců jsou úplně vyhubeny po cca 15 dnech od jeho použití.

Účinná látka: Cypermethrin (0,5 g/100 g) a Geraniol (0,01 g/100 g)


Proti jakým škůdcům je určen?

  • proti mravencům (obecný)

Proč jej použít?

  • hubení mravenců a jejich mravenišť
  • červená barva granulátu
  • obsahuje také i přírodní účinnou látku Geraniol
  • je účinný po 24 hodinách od doby jeho použití, kolonie mravenců jsou úplně vyhubeny po cca 15 dnech od jeho použití


Jak jej použít?

  • aplikace posypem do míst výskytu mravenců (chodníky, pergoly, hřiště, kolem domu - technické plochy)
  • vnitřní a venkovní použití
  • 10 g přípravku posypte na 1 m2 plochy výskytu mravenců nebo na 1 hnízdo

Upozornění: neaplikujte do záhonů zeleniny, ovoce a jiných plodin určených pro konzumaci. Nejedná se o přípravek na ochranu rostlin!

Přípravek je klasifikovaný jako nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.        
    
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal ve schválené sběrně nebezpečného odpadu, v souladu se zákonem o odpadech.