Jsme český výrobce

INPORO Pro Cazin MP

Kód: 486/10
Značka: AgroBio Opava
71 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku. Navíc obsahuje také i extrakt ze skořice. Pro postřik rostlin.
 

INPORO Cazin MPRed Block

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přípravek na přírodní bázi s obsahem zinku. Navíc obsahuje také i extrakt ze skořice. Pro postřik rostlin.


Obsahuje:

 • zinek (Zn) 3% + navíc obsahuje extrakt ze skořice (Cinnamonum sp.)


 
Jak účinkuje?

 • přípravek na přírodní bázi (rostlinný biostimulant) pro postřik zeleniny, ovocných stromů, révy vinné, okrasných rostlin a rostlin ve skleníku před nebo v době výskytu svilušek, molice skleníkové, event. třásněnek nebo před výskytem padlí, alteriárových skvrnitostí, půdních houbových chorob
 • vhodný pro rostliny s nedostatkem zinku
 • zlepšuje vitalitu rostlin
 • zvyšuje odolnost rostlin


Pro jaké rostliny je registrován?

 • zelenina (rajčata, papriky, okurky, cukety, dýně aj.)
 • ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)
 • réva vinná
 • okrasné rostliny
 • rostliny pěstované ve sklenících


Jak jej použít?

 • postřikem 
 • v dávce 20-30 ml / 10 l / 100 m2
 • interval mezi aplikacemi je 7-14 dní během celé vegetace
 • při aplikaci před nebo v době výskytu svilušek, roztočů opakujte za 5 dní

 

Signální slovo: Nebezpečí

 

Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a  poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H411 Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.                                                         

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. 
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P501 Zlikvidujte obsah / obal sběrném místě pro zvláštní odpad. 
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. 
P303+P361+P353+P310 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvuokamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.