Jsme český výrobce

ZORVEC VINABEL

Kód: 537/10
Značka: AgroBio Opava
96 Kč
Skladem
Velikost
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti plísni révové (perenospora).

Detailní informace

Detailní popis produktu


Fungicidní přípravek k ochraně révy vinné proti plísni révové.


Účinná látka: oxathiapiprolin 40 g/l (cca 3,71 % hm.), zoxamid 300 g/l (cca 27,78% hm.)


Jak účinkuje?

Zorvec VinabelTM je fungicid s ochranným účinkem proti plísni révové . Jedná se o kombinovaný fungicid, který tvoří translaminární oxathiapiprolin a kontaktní zoxamid. Účinná látka oxathiapiprolin patří do nové skupiny účinných látek působí jako modulátor proteinu vázajícího oxysterol v buňkách patogena. Proteiny vázající oxysterol se podílejí na pohybu lipidů mezi membránami. Inhibice těchto proteinů může narušit další procesy buňce patogena, jako je signalizace, udržování buněčných membrán a tvorba složitějších lipidů, které jsou nezbytné pro přežití buňky. Translaminární účinek vede k rovnoměrnější ochraně ošetřených listů a akropetální účinek pomáhá chránit listy a nové přírůstky, jež nejsou v době aplikace zcela vyvinuty. Zoxamid je kontaktní fungicidní účinná látka ze skupiny benzamidů, která brání vzniku spor a rozvoji plísně. Má preventivní účinek. Zoxamide inhibuje dělení buněk tím, že se naváže ne beta-tubulin. Tímto se zabrání vzniku mikrotubulů, které jsou nezbytné pro mitózu buněk. Oxathiapiprolin, který je součástí přípravku Zorvec Vinabel je zcela nová účinná látka zapsaná na seznam FRAC pod kódem 49. Zoxamid je ze skupiny účinných látek benzamidů (FRAC kód 22). U této skupiny je možnost vzniku rezistence klasifikována jako střední či malá.

 


Pro jaké rostliny a choroby je registrován?

  • réva vinná (plíseň révové)


Jak jej použít?

  • postřikem, rosením
  • aplikace od fáze 5 pravých listů do konce uzavírání hroznů 
  • interval mezi aplikacemi 10 dní
  • max. 2x za rok
  • OL = 28 dní
  • postřik ukončete při dokonalém zvlhčení, nejpozději na počátku skanutí kapek aplikační kapaliny z povrchu listu
  • přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty (pro které není tento přípravek registrován)Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Přípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a  nebezpečný pro životní prostředí.

Signální slovo: Varování

 Údaje o nebezpečnosti:  Bezpečnostní pokyny:
 

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P302 + P352 Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.
EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.